Asmet

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Asmet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, ul. Al. Jerozolimskie 280, 05-820 Piastów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000929977, NIP: 534-248-78-41, REGON 146306214 (dalej jako „ADO”);
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dalej jako „Dane”) oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych Danych można się skontaktować z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: ado@asmet.com.pl lub listownie na adres siedziby ADO, wskazany powyżej w punkcie 1;
  3. Dane kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez ADO procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest:
   1. ) podejmowanie działań na żądanie osoby zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. w zakresie wykraczającym poza katalog danych osobowych określonych w art.22(1) Kodeksu pracy–wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników „Asmet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, biorących udział w procesie rekrutacji.
  5. Podanie Danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obligatoryjne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
  6. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych na potrzeby dalszych rekrutacji, Dane przechowywane będą przez okres kolejnych 3 miesięcy;
  7. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych,
   2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich Danych, zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych przez „Asmet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, w celu udziału wprowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, składając informację o jej wycofaniu korespondencyjnie na ww. podany adres lub poprzez adres e-mail: ado@asmet.com.pl.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.