Asmet

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Jakość oznacza dla nas zadowolenie klientów, a jej zapewnienie stanowi naczelne zadanie kierownictwa i wszystkich pracowników, świadomych że jest ona decydującym czynnikiem trwałego powodzenia firmy.

Polityka Jakości "Asmet" sp. z o.o.

Asmet stawia sobie za cel być elastyczną, sprawnie działającą, ukierunkowaną na Klienta i życzliwą dla otoczenia organizacją, w której załoga, dostawcy i partnerzy współpracują aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku wyrobów złącznych i techniki zamocowań, wykorzystując zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

Osiągniętą pozycję wiodącego dostawcy elementów złącznych chcemy zachować poprzez oferowanie klientom wyrobów i usług o jakości będącej zachętą do powrotu po następne zakupy w naszej firmie.

Dążeniem naszym jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i uzyskanie takiego ich zaufania, aby decyzja skorzystania z naszych usług była świadomym wyborem, zapewniającym maksimum korzyści dzięki :

 • szybkiemu reagowaniu na potrzeby klientów
 • szerokiemu asortymentowi i stabilności parametrów technicznych wyrobów,
 • ciągłemu poszerzaniu oferowanego asortymentu,
 • wykonawstwu nietypowych elementów złącznych,
 • kompletacji i terminowej realizacji dostaw,
 • stosowaniu elastycznej polityki cenowej,
 • łatwemu dostępowi do wyczerpujących informacji o oferowanych wyrobach.

Jakość oznacza dla nas zadowolenie klientów, a jej zapewnienie stanowi naczelne zadanie kierownictwa i wszystkich pracowników, świadomych że jest ona decydującym czynnikiem trwałego powodzenia firmy.
Dla jej osiągnięcia:

 • kształtujemy świadomość, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik,
 • doskonalimy metody pracy oraz podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, 
 • prowadzimy działania inwestycyjne dla usprawnienia procesu sprzedaży, magazynowania oraz produkcji i ich systemowego nadzorowania i kontroli,
 • podejmujemy działania inicjujące i kapitałowe w zakresie wdrażania nowych technologii z wykorzystaniem zdobyczy Nauki Polskiej poprzez współpracę z uczelniami i ośrodkami badawczo wdrożeniowymi,
 • rozszerzamy kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi w branży techniki połączeń w celu powiększenia oferowanego asortymentu,
 • wykorzystujemy zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.  jako narzędzie budowy zaufania klientów do naszej firmy,
 • utrzymujemy stan pełnej zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 • dążymy do spełnienia wszelkich wymagań klienta,
 • analizujemy skuteczność zarządzania i ciągle je doskonalimy.

Reguły, 15.03.2018r.

Polityka Środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy "Asmet" sp. z o.o.

Firma Asmet stawia sobie jako cel zorganizowanie swojej działalności w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Dla osiągnięcia tego strategicznego celu zamierzamy:

 • przestrzegać wymogów prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych z dziedziny ochrony środowiska i bhp,
 • dążyć do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, monitorować zdarzenia potencjalnie wypadkowe i reagować na nie, podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • zapobiegać zanieczyszczeniom poszczególnych elementów środowiska:
  • minimalizować zużycie czynników energetycznych i redukować ich negatywne wpływy na środowisko,
  • optymalizować gospodarkę odpadami i opakowaniami,
  • przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych wykorzystywać nowe dostępne techniki, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście,
 • prowadzić ciągłe szkolenie celem podnoszenia świadomości załogi,
 • wykorzystywać pomysły i wnioski pracowników oraz ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kształtować partnerskie relacje z kontrahentami przyjaznymi środowisku,
 • zapewnić środki dla realizacji założeń polityki środowiskowej i BHP,
 • stosować i doskonalić mechanizmy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem jako narzędzi budowania zaufania do naszej firmy wszystkich zainteresowanych stron.

Reguły, 01.03.2016r.

Polityka jakości i środowiskowa FŚ Bispol SP. Z O.O.

Polityka Jakości i Środowiskowa

Prezes Zarządu FABRYKI ŚRUB BISPOL SP. Z O.O. w Bielsku-Białej świadomy, że wysoka jakość wyrobów i usług gwarantuje przyszłość Fabryki deklaruje zaspokajanie oczekiwań klientów poprzez wytwarzanie wyrobów oraz usług o najwyższej jakości, a także realizowanie postulatu o spełnieniu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

W tym celu wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania oparty o model zgodny z ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 oraz ISO 14001:2015, opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który stanowi podstawę utrzymania wysokiego poziomu jakości wyrobów i usług przy równoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Całość działań oparta została na metodzie ciągłego doskonalenia.

FABRYKA ŚRUB BISPOL SP. Z O.O. 

 • dąży do pozycji lidera jakości oferowanych wyrobów i usług, realizując zasadę, że wymagania i satysfakcja naszych klientów oraz dbałość o środowisko naturalne jest zawsze najwyższym priorytetem;
 • nadzoruje i doskonali funkcjonujące procesy, w celu poprawy jakości i zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych w tym wody i energii elektrycznej;
 • będzie dążyła do ciągłego ulepszania procesów technologicznych oraz poszerzania świadomości pracowników Fabryki w celu poprawy jakości i realizacji planów środowiskowych do jakich się zobowiązała;
 • prowadzi pro-ekologiczną gospodarkę materiałami produkcyjnymi oraz odpadami;
 • stosuje w wytwarzaniu metodę „Zero Defekt”, co oznacza że każda zauważona wada wpłynie na spowodowanie działań, mających na celu wyeliminowanie jej w przyszłości;
 • monitoruje funkcjonujące procesy, stosując takie metody jak FMEA, SPC, a także inne metody statystyczne, dążąc do ciągłego poprawiania jakości oraz dbałości o środowisko naturalne.
Jako Prezes spółki, jestem odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnych zasobów, oraz zobowiązuję się do świadomego realizowania i utrzymania celów związanych ze zintegrowaną polityką zarządzania na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy.