Asmet

Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności

"ASMET" sp. z o.o.

W dniu 29 października 2021 r. nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzenia działalności w wyniku przekształcenia spółki Asmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Regułach, jako spółki przekształcanej, w spółkę „ASMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, jako spółkę przekształconą.

Spółka „ASMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie reprezentowana przez zarząd, w skład którego wchodzą następujący członkowie zarządu – Andrzej Sajnaga jako Prezes Zarządu, Adam Sajnaga, Jan Orlicki i Janusz Onyszczuk jako Członkowie Zarządu.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej (tj. „ASMET” sp. z o. o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Asmet sp. z o. o. sp.k.). W związku z powyższym, w wyniku przekształcenia, stroną wszystkich umów zawartych przez spółkę Asmet sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Regułach, z mocy prawa stała się spółka „ASMET” sp. z o. o. z siedzibą w Regułach.

Zmiana formy prawnej w wyniku przekształcenia nie ma żadnego wpływu na dotychczasową współpracę z Państwem, w tym na kształt wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawartych przed przekształceniem. „ASMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bowiem następcą prawnym Asmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

Aktualne dane spółki:

„ASMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reguły, ul. Aleje Jerozolimskie 280, 05-820 Piastów,

KRS 0000929977, NIP 5342487841, REGON 146306214.

 

Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.